Nasza oferta

Szczegółowa oferta prawno-księgowa

  • Obsługa Księgowa
  • Obsługa Kadrowa
  • Obsługa Prawno-Podatkowa

Obsługa Księgowa

Pełna kompleksowa obsługa księgowa przedsiębiorstw.

Zapewniamy stałe utrzymywanie kontaktu z Urzędem Skarbowym w mieniu Klienta oraz reprezentowanie we wszelkiego rodzaju kontrolach skarbowych.

Sporządzamy informacje aktualizujące dane Klienta do właściwych organów podatkowych

Zakładanie ksiąg handlowych oraz sporządzanie planu kont.

Obsługa bierzącej pracy przedsiębiorstwa

Wystawianie not korygujących.

Sporządzanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników, związanych z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Sprawdzanie poprawności dokumentów źródłowych pod kątem formalno- rachunkowym.

Bieżące informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentach.

Ewidencjonowanie dokumentów (zdarzeń) w księgach rachunkowych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Obsługa kadrowa

Pełna kompleksowa obsługa kard twoje przedsiębiorstwa

Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne.

Informowanie o upływie terminu badań lekarskich okresowych.

Informowanie o wymiarze urlopu wypoczynkowego na wezwanie osoby uprawnionej ze strony Klienta.

Prowadzenie akt pracowniczych (w tym informowanie o brakach w aktach).

Sporządzanie list płac zbiorowych oraz indywidualnych.

Rozliczanie wynagrodzenia zasadniczego na podstawie umów i innych dokumentów oraz wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Prowadzenie ewidencji ubezpieczonych, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia.

Przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS.

Sporządzanie informacji o zatrudnieniu (Rp-7).

Przygotowywanie rozliczeń wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Sporządzanie świadectw pracy.

Przygotowywanie danych do zaliczek na podatek dochodowy od osób.

Obsługa Prawno-Podatkowa

Pełne wspracie w kwestiach prawno podatkowch, a także dedykowana usługa dochodzenia roszczeń finansowych.

Udzielania konsultacji i wsparcia prawnego w zakresie prawa podatkowego, w szczególności udzielanie w formie telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) porad dotyczących bieżących aspektów podatkowych działalności Klienta.

Przeprowadzania analiz oraz opiniowania umów, w tym umów handlowych, pod względem obciążeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Analiza i opiniowanie umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów potencjalnie niekorzystnych i niebezpiecznych dla Klienta.

Przedstawienie oceny prawnej potencjalnych rozstrzygnięć ewentualnych sporów sądowych, w których stroną jest Klient.

All Rights Reserved Lorica Prawo i Rachunkowość @2020